укр eng рус est

Valdkonnad

Uudised ja sündmused
Tagasiside
Chambers Global: The World’s Leading Lawyers

“The corporate group at this well-known domestic firm principally handles due diligence, M&A transactions and corporate restructuring. It is particularly active on behalf of clients within the aviation and life sciences sectors. The team also offers expertise in areas such as antitrust, employment and litigation”.

 
Konkuretsiõigus
 • Klientide kaitsmine kõlvatu konkurentsist
 • Luba saamine kooskõlastatud tegevusele
 • Klientide huvide esindamine vaidlustes mis on seotud võimaliku konkurentsiseaduse rikkumisega
 • Klientide huvide esindamine vaidluste läbivaatamisel seadusandluse rikkumise kohta mis oli kokkuostude ajal
 • Majandusüksuste huvide esindamine seoses riigiabi saamisega
Pangandus- ja finantsõigus
 • Pangandus
 • Võlgade sissenõudmine
 • Aktiiv ja liising
 • Investeeringud
 • Kollektiivsed investeerimisühingud
 • Ettevõtte rahandus
 • Finantsteenused
 • Väärtpaberid  (vekslid, obligatsioonid)
Valuuta reguleerimine Ukrainas
 • Nõustamine valuuta reguleerimise ja valuuta kontrolli valdkonnas
 • Mitteresidentidega tehingute kontrollimine kas nad vastavad valuuta piirangutele, üldtehingute struktureerimine võttes arvesse kõik kehtivaid valuuta piiranguid
 • Individuaalse litsentsi saamine Ukraina Riigipangast valuuta tehingute teostamiseks
 • Laenu registreerimise saatmine mitteresidentidelt Ukraina Riigipangas
Avaliksektor, ühiskond
 • Haldus- ja avalikõigus
 • Heategevus
 • Riigihanged
 • Kohalik omavalitsus
 • Erastamine
 • Usuõigus
Euroopa Inimõiguste Kohus
 • Nõustamine õiguslikku aluste olemasolu suhtes, et pöörduda Euroopa Inimõiguste Kohtusse eelkõige vastuvõetavuse tingimuste järgimiste kohta
 • Esindamine riigi tasandil eesmärgiga, et ammendada kõik siseriiklikud õiguskaitsevahendeid
 • Huvide esindamine Euroopa Inimõiguste Kohtus
 • Lisa kaitsemeetmed, et kaitsta õigusi riigi jurisdiktsiooni piires Euroopa Inimõiguste kohtuotsuse alusel
 • Väljaandmine
Intellektuaalomand
 • Võitlus võltsimisega
 • Intellektuaalomandi õiguste kaitse kohtutes
 • Litsentseerimine
 • Kaubamärgi, leiutiste, kasulike mudelite, tööstusnäidiste registreerimine
 • Tehnoloogiate üleandmine
 • Frantsiis
Äriõigus ja M&A
 • Ettevõttete, juriidiliste isikute-mitteresidentide esindamine, tütarettevõtete loomine, avalike organisatsioonide loomine
 • Ettevõtte restruktureerimine
 • Ettevõtte juhtimine
 • M&A tehingud
 • Erastamine
 • Litsentsimine
 • Ettevõtte vaidlused
 • Ettevõtte vara ja õiguste kaitse
 • Juriidiliste isikute peatamine
Rahvusvaheline kaubandusõigus
 • Eri kaitse uurimised
 • Tolli regulatsioon
 • Ekspordikontroll
 • Majanduslikud sanktsioonid
 • Vabakaubanduslikud suhted
 • Vaidluste lahendamine rahvusvahelise kaubanduse korras
 • Maailma Kaubandusorganisatsiooni õigus (WTO)
 • Õigusakti projektide analüüs, ekspertiis ja väljatöötamine
 • ELi õigus
Rahvusvaheline vahekohus
 • Rahvusvaheline kaubanduslik vahekohus
 • Rahvusvaheline investeerimis vahekohus
 • Esindamine rahvusvaheliste kaubanduslikus kohtus Ukraina Kaubanduskoja ja Mere vahekohtu Ukraina Kaubanduskoja juures
 • Vahekohtu koha ja instituuti valimine
 • Vahekohtu otsuste tunnustamine ja täitmine
 • Vahekohtu otsuste vaidlustamine
 • Kohtuprotsesside saatmine välismaa kohtutes
 • Ekspert arvamuste saamine välismaa õiguse kohta ukraina kohtute jaoks
 • Ekspert arvamus ukraina õiguse kohta rahvusvahelise kohtumenetluseks
Mereõigus
 • Prahtimise lepingud
 • Pretensioonid veoste kohta
 • Laeva finantseerimine, müük ja ost
 • Küsimused mere kindlustus vaidluste kohta
 • Lepingud sõjaliste- ja kaubandus laevade ehituseks
 • Vaidlused, mis on seotud laevade ehitusega
 • Pretensioonid garantiikohustuste kohta
 • Arest ja täitmismenetlus
Maksustus
 • Füüsiliste isikute maksustamine
 • Juriidiliste isikute maksustamine
 • Vaidluste lahendamine maksuorganitega
 • Toll ja aktsiisid
Kinnisvara ja keskkond
 • Keskkonnaõigus
 • Põllumajandus
 • Ehitus
 • Küsimused seotud kinnisvaraga
 • Energeetika ja loodusvara
Vaidluste lahendus
 • Alternatiivne vaidluste lahendamine
 • Pankrot/maksevõime taastamine
 • Võlgnevuste sissenõudmine
 • Tarbijakaitse
 • Asjad  professionaalsete teenuste ajal saadud kahju kohta
 • Kaitse kriminaalasjades
 • Esindamine halduskohtutes
 • Esindamine ühise jurisdiktsiooniga kohtutes ja vahekohtutes
 • Esindamine kohtutes intellektuaalomandi küsimustes
 • Esindamine kohtutes maksustamise küsimustes
 • Rahvusvaheline vahekohus
 • Esindamine rahvusvahelise kaubandusliku vahekohtus Ukraina Kaubanduskoja ja Mere vahekohtu komisjoni Ukraina Kaubanduskoja juures
 • Otsuste tunnustamine ja lubamine täitmisele välismaa kohtute ja vahekohtude Ukrainas
 • Otsuste tunnustamine ja lubamine täitmisele Ukraina kohtutega ja vahekohtutega väljaspool
Tööõigus
 • Kollektiivlepingud
 • Ametiühingud
 • Lepingud majandusjuhtidega ja töölepingud teiste töötajatega
 • Välismaakodanike tööle rakendamine
 • Kaadripoliitika
 • Ümberkorraldus ja ametnikkonda koondamine, vallandamine
 • Esindamine kohtutes töövaidluses
 • Töötasu maksustamine
 • Pensionid
 • Hüvitis koondamisel
Karistusõigus
 • Klientide nõustamine ja nende huvide kaitse kriminaalkohtumenetluse käigus
 • Klientide huvide esindamine kogu kohtumenetluse vältel, sealhulgas kohtuotsuste ning teiste õigusaktide vaidlustamine, kaebuste esitamine uurimisorganite tegevusele
 • Vara arestimise otsuste vaidlustamine
 • Uurimisorganite määruste ning tõkendi liigi kohtuga valiku vaidlustamine
 • Maksude kontroll
 • Tööametialased kuriteod
 • Väljaandmine
 
© 2020 Ilyashev & Partners / Veebilehe mobiilversioon