укр eng рус est

Valdkonnad

Uudised ja sündmused
Tagasiside
ProCreditBank PJSC

“During the period of our co-operation, Ilyashev & Partners has proved to be the most reliable and strong partner in legal matters. We value them as our high-profile counsel in solving the most difficult problems”. Denis Furmanets, Head of Legal Department

 
Konkuretsiõigus
 • Klientide kaitsmine kõlvatu konkurentsist
 • Luba saamine kooskõlastatud tegevusele
 • Klientide huvide esindamine vaidlustes mis on seotud võimaliku konkurentsiseaduse rikkumisega
 • Klientide huvide esindamine vaidluste läbivaatamisel seadusandluse rikkumise kohta mis oli kokkuostude ajal
 • Majandusüksuste huvide esindamine seoses riigiabi saamisega
Pangandus- ja finantsõigus
 • Pangandus
 • Võlgade sissenõudmine
 • Aktiiv ja liising
 • Investeeringud
 • Kollektiivsed investeerimisühingud
 • Ettevõtte rahandus
 • Finantsteenused
 • Väärtpaberid  (vekslid, obligatsioonid)
Valuuta reguleerimine Ukrainas
 • Nõustamine valuuta reguleerimise ja valuuta kontrolli valdkonnas
 • Mitteresidentidega tehingute kontrollimine kas nad vastavad valuuta piirangutele, üldtehingute struktureerimine võttes arvesse kõik kehtivaid valuuta piiranguid
 • Individuaalse litsentsi saamine Ukraina Riigipangast valuuta tehingute teostamiseks
 • Laenu registreerimise saatmine mitteresidentidelt Ukraina Riigipangas
Avaliksektor, ühiskond
 • Haldus- ja avalikõigus
 • Heategevus
 • Riigihanged
 • Kohalik omavalitsus
 • Erastamine
 • Usuõigus
Euroopa Inimõiguste Kohus
 • Nõustamine õiguslikku aluste olemasolu suhtes, et pöörduda Euroopa Inimõiguste Kohtusse eelkõige vastuvõetavuse tingimuste järgimiste kohta
 • Esindamine riigi tasandil eesmärgiga, et ammendada kõik siseriiklikud õiguskaitsevahendeid
 • Huvide esindamine Euroopa Inimõiguste Kohtus
 • Lisa kaitsemeetmed, et kaitsta õigusi riigi jurisdiktsiooni piires Euroopa Inimõiguste kohtuotsuse alusel
 • Väljaandmine
Intellektuaalomand
 • Võitlus võltsimisega
 • Intellektuaalomandi õiguste kaitse kohtutes
 • Litsentseerimine
 • Kaubamärgi, leiutiste, kasulike mudelite, tööstusnäidiste registreerimine
 • Tehnoloogiate üleandmine
 • Frantsiis
Äriõigus ja M&A
 • Ettevõttete, juriidiliste isikute-mitteresidentide esindamine, tütarettevõtete loomine, avalike organisatsioonide loomine
 • Ettevõtte restruktureerimine
 • Ettevõtte juhtimine
 • M&A tehingud
 • Erastamine
 • Litsentsimine
 • Ettevõtte vaidlused
 • Ettevõtte vara ja õiguste kaitse
 • Juriidiliste isikute peatamine
Rahvusvaheline kaubandusõigus
 • Eri kaitse uurimised
 • Tolli regulatsioon
 • Ekspordikontroll
 • Majanduslikud sanktsioonid
 • Vabakaubanduslikud suhted
 • Vaidluste lahendamine rahvusvahelise kaubanduse korras
 • Maailma Kaubandusorganisatsiooni õigus (WTO)
 • Õigusakti projektide analüüs, ekspertiis ja väljatöötamine
 • ELi õigus
Rahvusvaheline vahekohus
 • Rahvusvaheline kaubanduslik vahekohus
 • Rahvusvaheline investeerimis vahekohus
 • Esindamine rahvusvaheliste kaubanduslikus kohtus Ukraina Kaubanduskoja ja Mere vahekohtu Ukraina Kaubanduskoja juures
 • Vahekohtu koha ja instituuti valimine
 • Vahekohtu otsuste tunnustamine ja täitmine
 • Vahekohtu otsuste vaidlustamine
 • Kohtuprotsesside saatmine välismaa kohtutes
 • Ekspert arvamuste saamine välismaa õiguse kohta ukraina kohtute jaoks
 • Ekspert arvamus ukraina õiguse kohta rahvusvahelise kohtumenetluseks
Mereõigus
 • Prahtimise lepingud
 • Pretensioonid veoste kohta
 • Laeva finantseerimine, müük ja ost
 • Küsimused mere kindlustus vaidluste kohta
 • Lepingud sõjaliste- ja kaubandus laevade ehituseks
 • Vaidlused, mis on seotud laevade ehitusega
 • Pretensioonid garantiikohustuste kohta
 • Arest ja täitmismenetlus
Maksustus
 • Füüsiliste isikute maksustamine
 • Juriidiliste isikute maksustamine
 • Vaidluste lahendamine maksuorganitega
 • Toll ja aktsiisid
Kinnisvara ja keskkond
 • Keskkonnaõigus
 • Põllumajandus
 • Ehitus
 • Küsimused seotud kinnisvaraga
 • Energeetika ja loodusvara
Vaidluste lahendus
 • Alternatiivne vaidluste lahendamine
 • Pankrot/maksevõime taastamine
 • Võlgnevuste sissenõudmine
 • Tarbijakaitse
 • Asjad  professionaalsete teenuste ajal saadud kahju kohta
 • Kaitse kriminaalasjades
 • Esindamine halduskohtutes
 • Esindamine ühise jurisdiktsiooniga kohtutes ja vahekohtutes
 • Esindamine kohtutes intellektuaalomandi küsimustes
 • Esindamine kohtutes maksustamise küsimustes
 • Rahvusvaheline vahekohus
 • Esindamine rahvusvahelise kaubandusliku vahekohtus Ukraina Kaubanduskoja ja Mere vahekohtu komisjoni Ukraina Kaubanduskoja juures
 • Otsuste tunnustamine ja lubamine täitmisele välismaa kohtute ja vahekohtude Ukrainas
 • Otsuste tunnustamine ja lubamine täitmisele Ukraina kohtutega ja vahekohtutega väljaspool
Tööõigus
 • Kollektiivlepingud
 • Ametiühingud
 • Lepingud majandusjuhtidega ja töölepingud teiste töötajatega
 • Välismaakodanike tööle rakendamine
 • Kaadripoliitika
 • Ümberkorraldus ja ametnikkonda koondamine, vallandamine
 • Esindamine kohtutes töövaidluses
 • Töötasu maksustamine
 • Pensionid
 • Hüvitis koondamisel
Karistusõigus
 • Klientide nõustamine ja nende huvide kaitse kriminaalkohtumenetluse käigus
 • Klientide huvide esindamine kogu kohtumenetluse vältel, sealhulgas kohtuotsuste ning teiste õigusaktide vaidlustamine, kaebuste esitamine uurimisorganite tegevusele
 • Vara arestimise otsuste vaidlustamine
 • Uurimisorganite määruste ning tõkendi liigi kohtuga valiku vaidlustamine
 • Maksude kontroll
 • Tööametialased kuriteod
 • Väljaandmine
 
© 2021 Ilyashev & Partners / Veebilehe mobiilversioon