укр eng рус est

Публікації

Останні новини
Відгуки
Chambers Europe

«Нещодавно фірма провела консультування з низки фармацевтичних справ. Багато хто погоджується, що ця команда «рухається в правильному напрямку, особливо вражає її робота у фармацевтичній галузі».

 

Як повинен поводити себе підприємець під час проведення документальної позапланової перевірки?

19.07.2011

Юрист&Закон, 6 липня 2011

По-перше, слід пам’ятати, що перевіряючі мають право приступити до проведення документальної виїзної позапланової перевірки за наявності хоча б однієї з підстав для її проведення, визначених ПК, а саме:
• за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту;
• платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію або розрахунки, якщо їх подання передбачено законом;
• платником податків подано органу державної податкової служби уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся органом державної податкової служби;
• виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;
• платником податків подано в установленому порядку органу державної податкової служби заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення у разі, коли платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження;
• розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків;
• платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану вартість та/або з від’ємним значенням з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень. Документальна позапланова виїзна перевірка із зазначених підстав проводиться виключно щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень;
• щодо платника податку подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної у разі ненадання таким платником податків пояснень та документального підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня його отримання;
• отримано постанову суду (ухвалу суду) про призначення перевірки або постанову органу дізнання, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону у кримінальних справах, що перебувають у їх провадженні;
• органом державної податкової служби вищого рівня в порядку контролю за діями або бездіяльністю посадових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня здійснено перевірку документів обов’язкової звітності платника податків або матеріалів документальної перевірки, проведеної контролюючим органом нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне з’ясування під час перевірки питань, що повинні бути з’ясовані під час перевірки для винесення об’єктивного висновку щодо дотримання платником податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби. Рішення про проведення документальної позапланової перевірки в цьому випадку приймається органом державної податкової служби вищого рівня лише у тому разі, коли стосовно посадових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня, які проводили документальну перевірку зазначеного платника податків, розпочато службове розслідування або порушено кримінальну справу;
• у разі отримання інформації про ухилення податковим агентом від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом, а також здійснення особою господарської діяльності без державної реєстрації. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали підставою для проведення такої перевірки.
По-друге, слід розуміти, що документальна позапланова перевірка проводиться виключно на підставі рішення керівника податкового органу, оформленого наказом. Таким чином, приступити до проведення зазначеної перевірки фіскали мають право лише за умови, що платнику податків до початку ЇЇ проведення вручена під розписку копія наказу про проведення документальної позапланової перевірки, письмового повідомлення про дату початку та місце її проведення та за умови пред’явлення направлення на проведення такої перевірки, в якому вказуються: дата видачі; найменування органу державної податкової служби; реквізити наказу про проведення відповідної перевірки; найменування та реквізити суб’єкта (об’єкта), перевірка якого проводиться (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – платника податку, яка перевіряється); мета перевірки; вид перевірки (планова або позапланова); підстави для перевірки; дата початку та тривалість перевірки; посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку.
Слід зазначити, що направлення на перевірку є дійсним за наявності підпису керівника податкового органу або його заступника, скріпленого гербовою печаткою цього податкового органу. При цьому факсимільне відтворення підпису керівника (заступника) на направленні на проведення позапланової перевірки не допускається. Крім того, направлення на перевірку виписується на кожну посадову особу окремо.
При цьому як копія наказу про проведення перевірки, так і письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки вручаються під підпис або надсилаються рекомендованим листом з повідомленням про вручення платнику податків за 10 календарних днів до дня початку перевірки.
З огляду на назначене, в разі непред’явлення наведених вище документів до початку перевірки, платники податків мають право не допустити податківців до проведення перевірки.
Крім того, наведено ще одну підставу для недопуску перевіряючих до перевірки, а саме, їх відмова від підпису в Журналі реєстрації перевірок, форму якого затверджено наказом Державного комітету України з питань розвитку підприємництва.
Однак слід мати на увазі, що у відповідності до п. 81.1 ПК відмова в допуску до перевірки з інших підстав, окрім непред’явлення направлення на перевірку або пред’явлення направлення, оформленого з порушеннями, не дозволяється.
При пред’явленні направлення платник податків повинен розписатися в ньому та вказати свої прізвище, ім’я, по батькові, посаду, дату та час ознайомлення. У разі відмови від підпису в направленні працівники податкової служби складають акт, що засвідчує факт відмови. Тоді цей акт є підставою для початку проведення такої перевірки.
Крім того, при відмові в допуску працівників органів державної податкової служби до проведення перевірки останні також складають акт, який засвідчує факт відмови.
Таким чином, для того щоб мінімізувати ризик проведення несанкціонованої податкової перевірки, необхідно володіти певними знаннями щодо наявних підстав для проведення такої перевірки, а також підстав для відмови у допуску до проведення таких перевірок. Звичайно, дотримання норм податкового законодавства, ведення податкового обліку у відповідності до встановленого законодавством порядку також зменшить шанси для фіскалів на проведення документальної виїзної позапланової перевірки.

Які головні помилки у поведінці підприємців під час таких перевірок?

Головною помилкою, на мій погляд, є необізнаність платників податків щодо повноважень посадових осіб органів податкової служби та правомірності їх дій. Крім того, незнання принципів і порядку оподаткування призводить до того, що податківці «перекручують» норми закону таким чином, щоб виявити якомога більше порушень та застосувати відповідні санкції.
Окремо звертаю увагу, що перед тим, як підписувати акт податкової перевірки або будь-які рішення податкових органів, складені за результатами такої перевірки, слід уважно проаналізувати висновки, викладені в цих актах та/або рішеннях, оскільки підпис на документі без відповідних заперечень буде свідчити про згоду з тим, що викладено, та призведе до певних труднощів при оскарженні рішень контролюючих органів у майбутньому.

 
© 2021 Ілляшев та Партнери / Мобільна версія